วันที่   13   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 13.00-16.30   - การจัดตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  20  นายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี