วันที่   22   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณ ณะกรรมการติตตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)  15  นางสาววาสนา ภู่ทอง