วันที่   21   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-16.30   - ตรวจสอบทะเบียนประวัติข้าราชการ ก.ค.ศ.16  8  นางสาวรุ้งตะวัน วรรณคร