วันที่   12   ตุลาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-12.00   - การประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานข้อมูลในระบบสินทรัพย์ สพฐ. (OBEC - Asset) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  4  นางสาวธนัชชา สุเมโท