วันที่   13   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-12.00   - การประชุมพิจารณางบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  หลาย  นายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี