วันที่   14   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-12.00   - ประชุมคณะ ก.ต.ป.น.  15  นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว