วันที่   1   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนานาจิตตัง 13.00-16.30   - ขอเชิญประชุมร่วมหารือเพื่อชี้แจงเหตุผลและแสดงพยานหลักฐานกรณีเงินเหลือจ่ายเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เรียนฟรี 15 ปี) คงเหลือเกิน 2 ปีงบประมาณ  12  นางสาวธนัชชา สุเมโท