วันที่   7   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนานาจิตตัง 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  100  นายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี