วันที่   20   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-16.30   - กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16)  34  นางสาวรุ้งตะวัน วรรณคร