วันที่   6   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  16  นางสาวฐิตินันต์ สุตะมา