วันที่   15   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-16.30   - ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสงคราม  20  นางสาวฐิตินันต์ สุตะมา
ห้องประชุมนานาจิตตัง 08.30-12.00   - ประชุม O-Net  3  นางสาวปริศณา ครรชิตชัยวาร