วันที่   8   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-16.30   - ประชุมอ่านผลงานด้าน3 สายบริหารสถานศึกษา ประชุมพิจารณาการเลื่อนขนั้ เงินพนักงานราชการ  20  นางสาวเมสิณี ชิดปราง