วันที่   18   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมนานาจิตตัง 08.30-12.00   - ประชุมสรรหาผู้มีผลงานดีเด่น สาขาครูภาษาไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลของมูลนิธีสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ  5  นางสาวรุ้งตะวัน วรรณคร
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 13.00-16.30   - การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบ Video Conference  15  นายจักรกฤษณ์ พุทธวิถี