วันที่   12   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมอตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ 08.30-16.30   - ประชุมจัดทำข้อมูลวิทยาศาสตร์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) และประชุมกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  14  นางสาวอทิตยา นาถมทอง